წითლანი


წითლანი


წითლანი ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, კერძოდ გურიიდან. მისგან იწარმოება ადგილობრივი მოხმარების სუფრის ღვინო, საკმაოდ სასიამოვნო, მომატებული, მაგრამ სასიამოვნო მჟავიანობით. ძალიან საგვიანო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. ვაზი საშუალო ზრდისაა.ძლიერ ზიანდება ჭრაქით. წარმოადგენს საკოლექციო ჯიშს.