ტაგიძურა


ტაგიძურა


ტაგიძურა ადგილობრივი საღვინე ვაზის ჯიშია აჭარიდან. ნაყოფი გამოიყენება აგრეთვე ადგილობრივი მოხმარების სასუფრე ყურძნად. საგვიანო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. ვაზი ძლიერი ზრდისაა. სოკოვან დაავადებათა მიმართ ნაკლებად გამძლეა, განსაკუთრებით ადვილად ზიანდება ჭრაქით. საკოლექციო ჯიში.