ქორქაულა


ქორქაულა


ქორქაულა ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, კერძოდ აჭარიდან. წარმოადგენს ადგილობრივი მოხმარების სასუფრე ყურძენს, ინახება მთელი ზამთრის განმავლობაში. აწარმოებდნენ სუფრის წითელ ღვინოს. ძალზე საგვიანო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. ნაკლებად ზიანდება სოკოვანი დაავადებებით, განსაკუთრებით ჭრაქითა. უცილებლად გაშენდეს ორსქესიან ვაზის ჯიშებს შორის. წარმოადგენს საკოლექციო ჯიშს.