ყვირა


ყვირა


ყვირა ყურძენი ადგილობრივი საღვინე ვაზის ჯიშია რაჭა-ლეჩხუმიდან. ყვირას ახასიათებს ძლიერი ზრდა-განვითარება და საშუალო მოსავლიანობა. ყურძენი სრულ სიმწიფეში შედის სექტემბრის ბოლოს. სუსტ გამძლეობას იჩენს სოკოვან დაავადებათა მიმართ. წარმოადგენს საკოლექციო ჯიშს.