კოცხანა


კოცხანა


კოცხანა ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, კერძოდ გურიიდან. მისგან იწარმოება ადგილობრივი მოხმარების სუფრის წითელი ღვინო, საკმაოდ ჰარმონიულია, ხასიათდება ხილის ტონებით. საგვიანო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. ვაზი საშუალო ან ძლიერი ზრდისაა. ძლიერად ზიანდება ჭრაქით. საკოლექციო ჯიში.