დონდღლაბი თეთრი


დონდღლაბი თეთრი


დონდღლაბი ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, გავრცელებულია შუა და ზემო იმერეთში. იძლევა საშუალო ღირსების სუფრის თეთრ ღვინოს. სასოფლო-სამეურნეო ლიტერატურაში და ადგილობრივ მევენახეთა შორის დონღლაბი ცნობილია აგრეთვე “მჭკნარას”, “მჭკნარა დონღდლაბის” და “დონდღლაბის” სახელწოდებით. იგი წარმოშობილია კულტურული ვაზის ჯიშების ფორმათა წარმოქმნის _ კოლხეთის კერიდან.

მისგან წარმოებული ღვინო ყვითელი ფერისაა, გამჭვირვალე, ხასიათდება კარგად გამოსახული ჯიშური არომატით და საკმაო სხეულით. საშუალო გამძლეობას ამჟღავნებს ჭრაქის მიმართ, ხოლო ნაცრის მიმართ შედარებით კარგი გამძლეობით ხასიათდება. გვალვის მიმართ კარგი გამძლეობა დაფიქსირდა კახეთის პირობებში. წარმოადგენს საკოლექციო ჯიშს.