ყურძნის ჯიშები


თეთრი

წითელი

მუჯურეთული

მურადოული

მტევანდიდი

მესხური შავი

მესხური საფერე

მხარგრძელი ყვითელი

მხარგრძელი

მცვივანი რაჭული

მირზანული თეთრი

მაური თეთრი

მწვანე კახური

მცვივანი კახური