ყურძნის ჯიშები


თეთრი

წითელი

კუმსი შავი

კოცხანა

კირწწითლა

კამური შავი

კურკენა

კუმსი თეთრი

კრახუნა