ყურძნის ჯიშები


თეთრი

წითელი

ახარდანი

ასპინძურა შავი

არაბეული შავი

ალექსანდროული

ალადასტური

ადანასური