ახაშენი


ახაშენი


ახაშენი მდებარეობს შიდა კახეთში, მდ. ალაზნის შუა წელში, ჩრდილო განედის 41048’׀ და აღმოსავლეთ გრძნედის 45044’׀კოორდინატებზე, განედური მიმართულების მქონე ალაზნის მარჯვენა შენაკადების, ჭერმისხევსა და ფაფრისხევს შორის. ახაშენის დასახლებული პუნქტიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთი მიმართულებით მდ. ალაზნამდე მანძილი 9,5 კმ-ია, ხოლო საპირისპირო მხარეს – სამხრეთ-დასავლეთისაკენ – ცივ-გომბორის ქედის თხემურ ნაწილამდე 14,5 კმ. მევენახობის გაადგილების თვალსაზრისით, ახაშენის ტერიტორია მოიცავს ცივ-გომბორის ქედის ტყისპირა კალთების გაგრძელებას და ალაზნის ვაკის მეორე ტერასას. მიკროზონაში ვენახები მოქცეულია 350-700 მეტრის სიმაღლის ფარგლებში არსებულ ფართობებზე და მოიცავს სოფლების: ახაშენის, ჩუმლაყის ტერიტორიის შუა და ზედა ნაწილს, ფაფრის მინდვრების მასივს. ფართობი შეადგენს 112 ჰექტარს.

კლიმატი ზმოიერად ნოტიოა, ცხელი ზაფხულითა და ზმოერად ცივი ზამთრით. მზის ნათების წლიური ხანგრძლივობა 2150-2200 საათია. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა – 12,5°C. ნალექების წლიური ჯამი – 860 მმ. გაბატონებულია დასავლეთის (32%) და სამხრეთ-დასავლეთის (23%) მიმართულების ქარები.

ნიადაგი: კარბონატული და ლიოსისებური, თიხნარი, ალუვიურ-დელუვიური.

ვაზის ჯიშები: საფერავი.

ღვინო: კანონმდებლობის მიხედვით, ახაშენი ნახევრადტკბილი ღვინოა, იწარმოება 1958 წლიდან, თუმცა ახაშენის ზონაში მოყვანილი საფერავიდან შესანიშნავი მშრალი ღვინოებიც დგება.